PLAN PROIECT

PROCEDURĂ SELECȚIE PARTICIPANȚI
Nr. referință proiect: 2020-1-IT02-KA229-079119_2
Ready, steady, click: walk around the city
and help the planet”

Echipa de proiect

 • Prezentarea proiectului

Proiectul „Ready, steady, click: walk around the city and help the planet” a luat naștere din necesitatea realizării țintelor Planului de Dezvoltare a Instituției, din necesitatea de a realiza dimensiunea europeană a educației, de a exploata oportunitățile de atragere a resurselor extrabugetare prin derularea unor proiecte cu finanțare comunitară, de a dezvolta competențe cheie ale Uniunii Europene și de a crește motivația elevilor pentru propria formare și implicare în comunitatea din care fac parte.
Prin participarea la acest proiect beneficiarii își vor putea îmbunătăți/dezvolta următoarele competențe în termeni de cunoştinţe, abilități și atitudini/comportamente:
– cunoştinţe despre modalităţile de realizare a interconexiunilor dintre educația formală și non-formală, formarea profesională și piața forței de muncă;
– cunoştinţe lingvistice, prin trecerea la un nivel superior de competență;
– cunoştinţe privind practicile, politicile și sistemele de educație şi formare din alte țări;
– abilitatea de a răspunde nevoilor elevilor, promovând activități centrate pe elev;
– abilităţi de a organiza lecţii utilizând metode nonformale;
– abilităţi de relaționare cu elevii, părinţi şi alte cadre didactice;
– atitudini pozitive privitoare la diversitatea socială, lingvistică și culturală;
– declanșarea unor schimbări în ceea ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul organizațiilor lor din domeniul educației;
– participarea mai activă în comunitate;
– atitudinea pozitivă față de proiectul european și de valorile UE;
– creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi.
La întoarcerea din mobilitate, competențele dezvoltate de către participanți vor fi valorificate și prin susținerea unor lecții demonstrative cit si activitati cu tema Ecologizari, astfel încât personalul didactic, reprezentanți ai comunității locale, elevi și părinți, să fie formați împreună pentru dezvoltarea bunului civic prin reciclare și totodată pastrarea orațului curat.
Grupul țintă al acestui proiect este constituit din cadre didactice .

În evaluarea atingerii obiectivelor/rezultatelor se va ține seama de recomandările ANPCDEFP. Astfel la evaluarea participanților vor participa directorul instituției, coordonatorul de proiect, toți profesorii școlii precum și 50% din numărul elevilor. Se vor folosi ca instrumente de evaluare calitativă:
1. Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție.
2. Asistențe și interasistențe la activitățile didactice pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor.
Pentru evaluarea cantitativă, pe parcursul primului an de la desfășurarea mobilității, fiecare participant la stagiu va avea de demonstrat și aplicat în activitatea sa că utilizează rezultatele obținute ca urmare a participării la acest stagiu. Acest lucru se va putea urmări în rapoartele de activitate din cadrul comisiilor metodice, la sfârșitul fiecărui semestru.

Rezultate așteptate:
– 5 participanți elevi la mobilitate, cu competențe dezvoltate în domeniul lingvistic și cu competențe sociale dezvoltate;
– o activitate/săptămână/participant, până la sfârșitul anului școlar, reproiectată și desfășurată;
– pliante și afișe;
– prezentări PPT care vor conține obiectivele proiectului, scopul, rezultate (anticipate și obținute), imagini din perioada mobilității;

– pagină de site actualizată;

 • Criteriile de selecție impuse de acest proiect sunt:

Selecția participanţilor se va face conform următoarelor criterii de selecție:
– Calitatea de cadru didactic în unitatea de învăţământ;
– Competențe lingvistice – Comunicare în limba engleză – minim nivelul de competenţă A2
– Competențe I.T. – Word, Power Point, Internet, e-mail.
– Gradul de motivare pentru participarea la proiect

 • Selecția participanților se va realiza în două etape:

1) Evaluarea dosarelor de candidatură (C.V – Europass, Pașaport lingvistic, scrisoare de intenție, copie după C.I, portofoliu personal); admis/respins
2) – Interviu motivațional în limba engleză – corelarea nevoii de dezvoltare profesională cu responsabilitățile din proiect- 30 puncte
– Proba practică IT- 30 puncte
– Interviu motivațional în limba română- 30 puncte
Se acordă din oficiu 10 puncte.

 • Înscrierea:

Cei interesați să participe la selecție își vor depune dosarul de candidatură ce va cuprinde documentele mai sus menționate la secretariatul , noiembrie 2020, între orele 12:00-14:00. Nu se vor primi dosare fără OPIS.

 • Evaluarea:

Evaluarea candidaților se va realiza de către comisia de selecție, numită de către Consiliul de administraţie al şcolii, după cum urmează:
1. Evaluarea dosarelor de candidatură: 16-19 noiembrie 2020;
2. Anunțare candidați admiși în urma evaluării portofoliilor: 19 noiembrie 2020;
3. Candidații admiși în urma evaluării portofoliilor vor susține proba practică IT și interviul în limba engleză în data de 20 noiembrie 2020, începând cu ora 14.00, după o planificare afișată la avizierul școlii.
Rezultatele selecției vor fi afișate în data de 20 noiembrie 2020, la avizierul școlii. Nu se admit contestații.
Obs. Evaluarea candidaților se va realiza în baza Grilei de evaluare din Anexa 1 și al Ghidului structurat pentru intervievarea participanților la procesul de selecție din Anexa 2.
Resp. proiect
Prof. Vasilescu Simion Emilia

ANEXA 1

GRILA DE EVALUARE

Nr. crt.

Criteriu

Punctaj

1.

Dosar de candidatură

30p

 • Curriculum Vitae (model Europass https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)

10p

 • Scrisoare de intenție

NOTĂ: Se acordă punctajul maxim dacă se regăsesc în scrisoare:

 • Justificarea privind felul în care acest proiect duce la creșterea competențelor profesionale individuale;
 • Impactul acestui proiect asupra dezvoltării profesionale.*

10p

 • Domeniul de activitate: cadru didactic

10p

2.

Comunicare în limba străină (limba engleză)**

30p

3.

Conoștințe de operare PC

30p

 • Microsoft word

10p

 • Microsoft power point

10p

 • Internet

5p

 • E-mail

5p

Din oficiu

10p

Punctaj maxim

100p

 • NOTĂ:

* Candidatul va studia proiectul iar în scrisoarea de intenție va justifica în ce măsură participarea la proiect va avea impact asupra elevilor, cadrelor didactice și a unităților școlare în care funcționează;
** Necunoașterea limbii de comunicare în cadrul proiectului este considerată eliminatorie.

ANEXA 2

Ghid structurat pentru intervievarea participanților la procesul de selecție al proiectului 2020-1-IT02-KA229-079119_2
Ready, steady, click: walk around the city and help the planet

Nr. crt.

Întrebare

Punctaj

1.

Prezentare generală a candidatului- activități, realizări școlare și extrașcolare, interese profesionale

5 puncte

2.

De ce doriți să participați la proiectul 2020-1-IT02-KA229-079119_2, Ready, steady, click: walk around the city and help the planet

5 puncte

3.

Care vă sunt așteptările cu prvire la mobilitati?

5 puncte

4.

Cum vă veți pregăti pentru participarea la mobilitate?

5 puncte

5.

Care sunt activitățile ce le veți desfășura la întoarcerea din mobilitate?

5 puncte

6.

Ce efect va avea mobilitatea asupra dezvoltării personale și profesionale?

5 puncte

TOTAL

30 puncte

OPIS PORTOFOLIU

pentru selecție în vederea participării la mobilitate în cadrul proiectului
2020-1-IT02-KA229-079119_2
Ready, steady, click: walk around the city and help the planet

DOCUMENTUL

A.

CERERE

B.

SCRISOARE DE INTENȚIE

C.

COPIE CARTE DE IDENTITATE

D.

CURRICULUM VITAE EUROPASS

E.

DOCUMENTE- ABILITĂȚI IT

F.

DOCUMENTE- ABILITĂȚI LINGVISTICE

G.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A CANDIDATULUI PRIVIND PARTICIPAREA/ NEPARTICIPAREA ACESTUIA ÎN ALTE PROIECTE DE MOBILITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+


REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ/MOBILITĂȚI


MOBILITATEA I

NR CRT.

NUME ȘI PRENUME PARTICIPANT

LOCUL DE DESFĂȘURARE

Prof.1

VASILESCU SIMION EMILIA

MADEIRA, Portugal

Prof.2

NEACSU CAMELIA

MADEIRA, Portugal

ELEV 1

NICOLAE ROXANA

ELEV 2

MIHALCEA CRISTINA

MADEIRA, Portugal

ELEV 3

PRAF GEORGIAN

MADEIRA, Portugal

ELEV 4

ROMAN NICOLAE

MADEIRA, Portugal

ELEV 5

ENACHE MARIUS

MADEIRA, Portugal


MOBILITATEA II

NR CRT.

NUME ȘI PRENUME PARTICIPANT

LOCUL DE DESFĂȘURARE

Prof.1

VASILESCU SIMION EMILIA

KATERINI, GRECIA

Prof. 2

DUMITRU MARIUS

KATERINI, GRECIA

ELEV 1

TIMPU ALEXANDRU

KATERINI, GRECIA

ELEV 2

IORDACHE VALENTIN

KATERINI, GRECIA

ELEV 3

CENUSA ANDREI

KATERINI, GRECIA

ELEV 4

NEDELCU ANA

KATERINI, GRECIA

ELEV 5

M. DIANA

KATERINI, GRECIA

S


MOBILITATEA III

NR CRT.

NUME ȘI PRENUME PARTICIPANT

LOCUL DE DESFĂȘURARE

Prof.1

VASILESCU SIMION EMILIA

DENIZLI, TURCIA

Prof.2

NEACSU CAMELIA

DENIZLI, TURCIA

ELEV 1

CENUSA ANDREI

DENIZLI, TURCIA

ELEV 2

URLETEANU CLARA

DENIZLI, TURCIA

ELEV 3

NEAGU ANDREI

DENIZLI, TURCIA

ELEV 4

CRETU RARE

DENIZLI, TURCIA

ELEV 5

GHEORGHE VICTOR

DENIZLI, TURCIA


MOBILITATEA IV

NR CRT.

NUME ȘI PRENUME PARTICIPANT

LOCUL DE DESFĂȘURARE

Prof.1

VASILESCU SIMION EMILIA

SALERNO,ITALIA

Prof.2

NEACSU CAMELIA

SALERNO, ITALIA

ELEV 1

PLAIASU ESTERA

SALERNO,ITALIA

ELEV 2

VINTILA NURIA ANBEL

SALERNO,ITALIA

ELEV 3

ILIE TEODORA

SALERNO,ITALIA

ELEV 4

GEORGESCU MARIUS

SALERNO,ITALIA

ELEV 5

BURUIANA VLAD

SALERNO,ITALIA

Manager proiect, Coordonator proiect,
Director Prof. Neacsu Camelia Vasilescu Simion Emilia

Nr. referință proiect: 2020-1-IT02-KA229-079119_2
Titlul proiectului: „Ready, steady, click: walk around the city and help the planet”