ÎNV. PROFESIONAL

ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL ŞI ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
Prin Ordonanţa de urgenţă nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, a fost introdus învăţământul dual, formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic.
Potrivit OUG81/2016, învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Pentru anul școlar 2020-2021, operatorii economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pot solicita în scris la Inspectoratul şcolar, şcolarizare în învăţământul profesional dual la o anumită unitate de învățământ, pentru o anumită calificare.
Liceul Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploieşti poate şcolariza în învăţământul profesional dual şi învățământul profesional următoarele calificări de Nivel 3: Electronist aparate şi echipamente, Electrician exploatare joasă tensiune, Electrician constructor, Confecţioner produse electrotehnice, Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, Strungar, Sudor, Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice, Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pentru anul şcolar 2018-2019, LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI organizează admiterea în învăţământul profesional de stat pentru următoarele calificări:
1.calificarea profesională Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 28 locuri, operatori economici parteneri S.C. UZUC S.A. Ploiești și S.C. UPETROM 1 MAI S.A. Ploiești,
2.calificarea profesională Sudor -14 locuri, operatorul economic partener
S.C. UPETROM 1 MAI S.A. Ploiești,
3.calificarea profesională Mecanic utilaje și instalații în industrie – 14 locuri, operatorul economic partener S.C. CALSONIC KANSEI S.R.L. Ploiești.
La nivelul Liceului Tehnologic “1 Mai”, Municipiul Ploieşti NU se va organiza sesiunea de preselecţie a candidaţilor pentru toate etapele de admitere prevăzute în “Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019” – aprobat prin Anexa 1 la OMEN nr. 4795/31.08.2017, ci doar probă suplimentară de admitere.
Modalitatea de organizare şi desfăşurare a probei este descrisă în Procedura pentru admiterea în învăţământul profesional de stat – P73, elaborată la nivelul unităţii noastre de învăţământ.
Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5.068/2016 care se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei 1 la OMEN nr. 4795/31.08.2017.

  • OMEN 4795/31.08.2017-Calendar admitere IP si ID